Oog voor Baby's

In de training Oog voor Baby's  gaan professionals in de kinderopvang aan de slag met een inhoudelijk verdieping op het werken met baby's . 

Opzet van de training

 • 5 groepsbijeenkomsten rond de ontwikkelingsmijlpalen van de baby, de 6 interactievaardigheden, spel en ontdekken en communicatie met ouders.

  • Vertrouwen opbouwen met baby en ouders
  • De individuele baby en de groep: individuele aandacht en gezamenlijkheid
  • Begeleiden met taal
  • Spel en onderling contact
  • De 6 interactievaardigheden in contact met ouders 


Materiaal

Interactievaardigheden, een kindvolgende benadering (3e druk). Strik, A., & Schoemaker, J. (2018). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
Reader met aanvullende literatuur


Doelgroep 

IDe training is voor alle pm’ers geschikt. Ik sluit altijd aan bij de specifieke situatie van de organisatie waar ik de training verzorg.

Ook voor pm’ers die Oog voor interactie 0-4 jaar gevolgd hebben, is er veel inhoudelijke verdieping.

Omvang:

5 bijeenkomsten van 3 uur. 

1 coachingsbijeenkomst in kleine groepjes van 3 pm-ers

1 eindgesprek, in kleine groepjes van 3 pm’ers

Erkend certificaat 

De training levert een certificaat Oog voor baby’s op en staat op de FCB lijst van erkende babyscholing in het kader van de wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK). Voor het behalen van het certificaat moet je voldoen aan de gestelde voorwaarden.

Meer weten? Neem gerust contact met mij op via de contactpagina. 

Onderwijs aan het jonge kind

Onderwijs aan het jonge kind

Spelen in de huishoek

Aanbod voor scholen en peuteropvang

Jonge kinderen zijn enthousiast, nieuwsgierig en willen nieuwe dingen leren. 

Ze leren door te spelen in activiteiten met de leerkracht en andere kinderen. Jonge kinderen leren veel informeel en hebben soms formele instructie nodig. Het onderwijs aan peuters en kleuters heeft daarom een eigen dynamiek. 

Scholen zoeken naar een manier om dit goed vorm te geven.  Hierbij kan ik helpen. 

Hieronder vind je een greep uit het aanbod waarmee ik je kan helpen in het werken met kleuters. Sommige onderdelen heb ik als voorbeeld uitgewerkt Klik hierover op een kopje onder "aanbod" 

Staat jullie vraag er niet tussen neem dan gerust contact met mij op!

Scholen vragen mijn hulp vaak op de onderstaande onderwerpen:

 • Het samenstellen van een beredeneerd aanbod/eigen thema’s maken
 • Doelgericht hoekenspel, spel en spelbegeleiding.
 • Maken van een visie voor groep 1-2 
 • Werken met een instructiemodel (of niet of soms…)
 • Werken aan fonemisch bewustzijn, letterkennis en mondelinge taal.
 • Werken aan een leerlijn voor rekenen
 • Rekenvragen in prentenboeken.
 • Ontwikkelen van executieve functies.
 • Begrijpend luisteren 
 • Implementatie van VVE-methode's
 •  Werken zonder methode of met methode als bronnenboek.
 •  Buitenspelen
 •  Coaching van leerkrachten (waar beeldcoaching een onderdeel van kan zijn)

Doelgericht hoekenspel, spel en spelbegeleiding

Kinderen leren spelenderwijs. Spel is de manier waarop kinderen zich sociaal emotioneel en cognitief ontwikkelen. Sommige kinderen kunnen heel goed spelen andere kinderen hebben meer steun van ons nodig. 

Doelgericht spel in hoeken, een rijke speelleeromgeving creëren, goed nadenken over verschillend spel die je kan zien, de spelstadia waar kinderen in functioneren en manieren om dit spel te begeleiden is een belangrijk onderdeel in het werken met jonge kinderen. 

In de workshop(s) spel en spelen leer je:

 • Verschillende spelstadia herkennen. 
 • Een rijke speelleeromgeving inrichten. 
 • Hoe je spel kan begeleiden; hoe realiseer je een balans tussen vrij, begeleid en geleid spel?
 •  Doelgericht spel in hoeken creëren.
 •  Doelen die je bedacht hebt in verschillende hoeken en in spel van kinderen terug kan laten komen (kansen creëren). 
 • Welke materialen je hiervoor kan inzetten en kan combineren. 

Het is mogelijk om in de workshop samen een plan van aanpak te maken. Dit plan wordt uitgevoerd en in een volgende workshop geëvalueerd en bijgesteld. 

De workshop is op maat, aan de hand van een intake, wordt de workshop(s) qua duur en inhoud geheel op jullie wensen gemaakt. 

De deelnemers ontvangen een door RAPPEL uitgegeven bewijs van deelname. 

Neem contact met mij op voor meer informatie of een afspraak. 

Basistraining VVE

Basistraining VVE

Opzet van de training: 

De basistraining VVE is opgebouwd uit 12 bijeenkomsten van 4 uur. De training is met name gericht op (spel)activiteiten en kansen voor ontwikkeling bij dagelijkse routines. Tussen de 

 bijeenkomsten werk je actief met praktijkopdrachten op de werkvloer. Het is een praktische training. Je houdt een portfolio bij van je vorderingen en activiteiten en kijkt naar jouw voorderingen in een competentieprofiel. 
Het portfolio vormt de basis voor de certificering. 
De basistraining VVE is ontwikkeld door de makers van de vier grote VVE programma's: CED (UK&PUK) Cito (OinO), De Activiteit (Startblokken) en NJI ( Kaleidoscoop). 

Doelgroep 

- pedagogisch medewerkers met minimaal niveau 3 of 4. 
voor het maken van praktijkopdrachten is het van belang dat je op een locatie werkt of gaat 
  werken die gebruik maken van de volgende vijf VVE methodes. 
  (Uk en Puk, Piramide, Kaleidoscoop, Startblokken of peuterplein)  

voor het maken van praktijkopdrachten is het van belang dat je op een locatie werkt of gaat 
  werken die gebruik maken van de volgende vijf VVE methodes. 
  (Uk en Puk, Piramide, Kaleidoscoop, Startblokken of peuterplein)  
voor het maken van praktijkopdrachten is het van belang dat je op een locatie werkt of gaat 
  werken die gebruik maken van de volgende vijf VVE methodes. 
  (Uk en Puk, Piramide, Kaleidoscoop, Startblokken of peuterplein)  

Materiaal
De deelnemers ontvangen een deelnemersmap 'basistraining VVE' waarin alle literatuur, opdrachten, artikelen etc zijn opgenomen. 

certificering
Na het voldoen aan certificeringseisen ontvangt de deelnemer het certificaat Basistraining VVE, dit is een landelijk erkend basis VVE certificaat 

Omvang

De training bestaat uit 12 bijeenkomsten van 4 uur en 5 studiebezoeken op locatie. De gemiddelde studiebelasting ligt rond de 100 uur, inclusief individuele studiebegeleiding. 

 

Nascholing VVE/ permanente educatie VVE

RAPPEL verzorgt op maat verschillende workshops ter verdieping op de VVE-methode in het kader van de permanente educatie VVE. Volgens de wet IKK moet u zorgen voor het onderhouden, verbreden en verdiepen van kennis en vaardigheden van medewerkers die VVE gecertificeerd zijn. Ook nieuwe ontwikkelingen kunnen hier een rol spelen. 

onderwerpen als  ouderbetrokkenheid, spel en spelen, buitenspelen, interactievaardigheden enzovoort zijn hier bijzonder geschikt voor.  

Ook onderwerpen als:

·      opvallend gedrag;

·      woordenschat;

·      werken met boeken;

·      kunstzinnige oriëntatie;

·      opbrengstgericht werken;

·      de creatieve ontwikkeling, of hoe om te gaan met het werkje

 kunnen interessant zijn als onderwerp voor de permanente educatie. 

Bent u geïnteresseerd of staat “uw” onderwerp er niet bij, neem gerust contact met mij op voor een uitgebreide intake. 

masterclass OGW

RAPPEL verzorgt masterclasses OGW voor groep 1-2 op de onderstaande onderwerpen. 

 • Rekenontwikkeling in groep 1-2
 • Taal en VVE
 • Handelingsgericht werken met jonge risico kinderen
 • Jonge kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong
 • Doelgericht observeren en peilen
 • organisatie in de onderbouw
 • spel en spelbegeleiding
 • planmatig handelen

Een masterclass duurt één dag. Voor meer informatie over een masterclass kunt u contact mij mij opnemen. 


Uk & Puk

Opzet van de training (volledig traject, Instroomtraject en een Koptraining) 

In de training leer je werken met het VVE-programma Uk & Puk. Er is een sterke samenhang tussen theorie en de praktijk. Daarnaast is er individuele scholing op de werkvloer gepland. De pedagogisch medewerkers krijgen feedback op hun handelen ten aanzien van onderwerpen uit de trainingsbijeenkomsten. Alle deelnemers maken de praktijk/portfolio-opdrachten die tijdens de training gegeven worden. De trainer neemt de praktijkopdrachten en portfolio mee in de certificering. De vaardigheden van de pedagogisch medewerkers staan centraal en vormen het uitgangspunt bij de inrichting van de training. Er zijn verschillende trajecten mogelijk. welk traject voor jullie geschikt is ligt aan de voorkennis/ vooropleiding. 

Doelgroep 

Pedagogisch medewerkers en leidsters peuterspeelzalen op spw3-niveau of hoger. Die werken in de kinderopvang of op een peuterspeelzaal. 


Certificering 
Je ontvangt het CED-certificaat ‘UK & Puk’, als je voldoet aan de certificeringseisen. 

Omvang 

De volledige VVE-training Uk & Puk bestaat uit 13 scholingsbijeenkomsten (3,5 tot 6 uur), een Quick-scan en 6  scholingsbezoeken op de werkvloer. Een invoertraject duurt 2 jaar. De studiebelasting voor een volledig traject ligt tussen de 60 en 75 uur voor het gehele traject, inclusief de individuele studiebegeleiding.

Een instroomtraject duurt 1 jaar en bestaat uit 7 scholingsbijeenkomsten van 7 uur en 4 scholingsbezoeken op locatie. De studiebelasting voor een instroomtraject ligt tussen de 60 en 70 uur voor het gehele traject, inclusief de individuele studiebegeleiding.

Een Koptraject (voor deelnemers die al de basistraining VVE hebben gevolgd) heeft de duur van 8 dagdelen van 3,5 uur en 4 scholingsbezoeken op locatie


De trainingen die RAPPEL rond Uk en Puk verzorgt zijn geen 'standaard' trainingen. RAPPEL maakt  altijd maatwerk van zijn traingen waarbij gekeken wordt naar de behoeften van de organisatie en de cursisten. Een uitgebreide intake is altijd de basis en start van een traject. 


Rappel verzorgt de basistraining Sil op school.


De basistraining Sil op school bevat 4 bijeenkomsten en twee groepsbezoeken. 
Inhoud van de bijeenkomsten:
Bijeenkomst 1: inhoud van Sil op school: In deze bijeenkomst ligt de focus op de achterliggende ideeën van Sil: de didactiek, spel,  doorgaande lijn en het aanbod op drie niveaus. Daarnaast behandelen we twee onderdelen van het onderwijsaanbod: doelen en leerstofaanbod.
Bijeenkomst 2: organisatie In deze bijenkomst ligt de focus op de organisatie van Sil. We behandelen de volgende onderdelen: leertijd, planning en groepsmanagement.
Bijeenkomst  3: leerkrachtvaardigheden: In deze bijeenkomst staat het educatief en didactisch handelen van de leerkracht centraal. Ook het instructiemodel bij Sil op school en het werken coöperatieve werkvormen zijn onderwerpen van deze bijeenkomst.
Bijeenkomst 4: de praktijk; ouders, groepsplannen en opbrengstgericht werken: In deze module ligt de focus op ouderbetrokkenheid en kijken we terug op het onderwijsaanbod. We maken een groepsplan passend bij de school af. 
Groepsbezoeken:Tussen de bijeenkomsten door kom ik twee keer op groepsbezoek. Aan de hand van een kijklijst en jouw kijkvraag bespreken we de activiteit na. 
Resultaten 
Aan het einde van deze training  kunt u werken met het digitale programma Sil op school, kent u de achtergronden en opzet van het programma, kent u de doorgaande lijn binnen de voorschool en naar groep 3 en verder, beschikt u over een goed doordacht aanbod voor twee jaar kleuteronderwijs, met   differentiatie op drie niveaus (basis, verdiept en intensief) dat voldoet aan de SLO-doelen voor taal, rekenen,sociaal emotionele ontwikkelingen motoriek, weet u hoe u de vorderingen van de leerlingen kunt volgen en werkt u opbrengstgericht aan hun ontwikkeling. 


CoachingCoaching helpt zicht te krijgen op het eigen functioneren, op adequaat gedrag en effectieve interactiepatronen. Tijdens het traject wordt gewerkt aan een aantal persoonlijke leerdoelen en aan het vermogen om dagelijkse problemen in een breder perspectief te zien. De gecoachte bepaalt zelf, in samenspraak met de coach, de leerdoelen. Deze worden aan het begin van het traject vastgelegd, regelmatig getoetst en geactualiseerd.

 

Intervisie


Intervisie is een goede manier om het vakmanschap van uw medewerkers te vergroten. medewerkers hebben vaak behoefte  om bepaalde situaties te bespreken met elkaar en te leren van elkaars expertise. Door georganiseerde bijeenkomsten met een laagdrempelig en veilig karakter, is intervisie een vorm van groepscoaching. Goede gedegen begeleiding is hierbij noodzakelijk, zodat de kaders en de aard van de bijeenkomst helder blijven. RAPPEL verzorgt de begeleiding bij deze processen. Ik zorg ervoor dat de intervisiegroep na een aantal bijeenkomsten zelfstandig verder kan met behulp van de gegeven kaders. 

SVIB


RAPPEL verzorgt video interactie trajecten. SVIB is een praktische vorm van coaching in de groep. De focus is hierbij gericht op de leidster/ leraar. Deze bepaalt in hoge mate de situatie in de groep. Door situaties op video vast te leggen ontstaat de mogelijkheid gericht naar de situatie in de groep te kijken en succesvolle en minder succesvolle elementen te analyseren.  De nadruk ligt op datgene wat al goed gaat in de groep. Bestaand effectieve leerkrachtgedrag kan vaak bewuster en intensiever worden ingezet.


Workshops

RAPPEL verzorgt diverse workshops
Hieronder een greep uit mijn aanbod:

 • De kleutermeester; wat een juf van een meester kan leren. (jongens - meisjes)
 • Op je knieën door de klas/ peuterspeelzaal (leeromgeving)
 • Spel en spelen (spel in hoeken)
 • Buitenspelen
 • Hoe overleef ik..... (samenwerken met collega's/ ouders)

De workshops worden op maat voor uw organisiatie gemaakt, de duur en inhoud worden naar uw wensen ingericht.

Staat uw 'workshopvraag' er niet tussen, of wilt u meer informatie? neem dan gerust contact met mij op.

Materialen bij de workshop 'Buitenspelen'

Meer...

Zoals ik al eerder heb beschreven werkt RAPPEL op maat. 

Bent u nieuwsgierig geworden of heeft u een vraag voor scholing neem zeker contact met mij op. Ik denk graag met u mee en doe een aanbod op maat. 

In een offerte beschrijf ik de afspraken die we hebben gemaakt en welke doelen we nastreven. 

 Voor de contactpagina klik op contact