Leveringsvoorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid en definities

1.1 Toepasselijkheid

Algemene leveringsvoorwaarden van rappel zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten, die rappel sluit met opdrachtgevers. De algemene voorwaarden van de opdrachtgever worden door deze algemene leveringsvoorwaarden uitdrukkelijk uitgesloten.

Wie een offerte van rappel aanvaardt, aanvaardt daarmee de hogere rangorde van de algemene leveringsvoorwaarden van
rappel.

Van deze algemene voorwaarden kan uitsluitend en alleen worden afgeweken indien deze schriftelijk door de opdrachtnemer zijn geaccepteerd.

1.2 Definities

rappel wordt in deze algemene leveringsvoorwaarden aangeduid met ‘opdrachtnemer’. Onder opdrachtgever wordt in deze overeenkomst verstaan elke natuurlijke of rechtspersoon die een opdracht verstrekt aan opdrachtnemer.

Artikel 2. Aanbiedingen

Alle aanbiedingen van opdrachtnemer zijn vrijblijvend en kosteloos, tenzij vooraf anders is overeengekomen. De aanbiedingen zijn gebaseerd op de door opdrachtgever verstrekte gegevens en op uitvoering van de werkzaamheden onder normale omstandigheden. De inhoud van folders, drukwerken, prijslijsten, website(s) bindt rappel niet, tenzij daar in de overeenkomst uitdrukkelijk naar wordt verwezen.

Artikel 3. Overeenkomsten

3.1 Overeenkomsten

De overeenkomst bindt opdrachtnemer pas wanneer deze schriftelijk door opdrachtnemer bevestigd is. Wijziging in de opdracht of de uitvoering van de opdracht die overeengekomen zijn tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, worden bij opdrachtgever extra in rekening gesteld, indien deze veranderingen hogere kosten veroorzaken dan in de opdrachtovereenkomst vermeld. Dergelijke wijzigingen, die leiden tot meerwerk, zullen als aanvullende opdracht aan opdrachtgever worden bevestigd.

3.2 Inschrijving op een activiteit van rappel

De door rappel aan de deelnemers verzonden opdrachtbevestiging wordt geacht de inhoud van de gesloten overeenkomst volledig en juist weer te geven. De deelnemer wordt geacht met de inhoud van de opdrachtbevestiging in te stemmen, tenzij hij/zij binnen veertien dagen na dagtekening van de opdrachtbevestiging schriftelijk aan rappel doorgeeft, dat hij zich niet met de inhoud ervan kan verenigen.

Artikel 4. Uitvoering van de opdracht

Opdrachtnemer zal de te verrichten diensten naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Opdrachtnemer zal alles in het werk stellen om het beoogde resultaat te bereiken, zonder dit resultaat te kunnen garanderen.

Opdrachtnemer heeft het recht opdrachten geheel of gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren. Voorts kan opdrachtnemer de personele bezetting van de opdracht wijzigen wanneer zij dit gewenst of noodzakelijk acht. Opdrachtnemer zal opdrachtgever in kennis stellen van deze wijzigingen. Opdrachtgever verstrekt tijdig alle voor een goede opzet en uitvoering van de opdracht benodigde informatie. Opdrachtgever stelt indien nodig medewerkers uit de eigen organisatie beschikbaar, evenals eventuele faciliteiten, om de opdracht volgens de specificaties van de opdrachtovereenkomst te laten uitvoeren.

Artikel 5. Geheimhouding

Voor een goede uitvoering van de opdracht heeft opdrachtnemer recht op inzage in alle relevante documenten en gegevens van opdrachtgever. Opdrachtnemer verplicht zich haar medewerkers een geheimhoudingsplicht op te leggen ter zake van al hetgeen zij gedurende de werkzaamheden als vertrouwelijke informatie is toevertrouwd, dan wel al hetgeen dat als geheim/vertrouwelijk ter kennis is gekomen of waarvan zij het vertrouwelijke karakter dienen te begrijpen.

Artikel 6. Intellectueel eigendom

Opdrachtnemer heeft over de door haar vervaardigde modellen, instrumenten en teksten het volledig eigendom en auteursrecht en alle daaruit voortvloeiende rechten.

Overdracht van het auteursrecht kan plaatsvinden nadat opdrachtnemer en opdrachtgever dit schriftelijk zijn overeengekomen. In dat geval blijven alle ideeën, kennis, principes, methoden en modellen bij opdrachtnemer. Het staat opdrachtnemer vrij deze op welke wijze dan ook te gebruiken. Als opdrachtgever het eindproduct extern (aan derden) wil verkopen, is hij verplicht daar aan opdrachtnemer toestemming voor te vragen.

Wanneer opdrachtgever na eigendomsoverdracht wijzigingen aanbrengt in het eindproduct, heeft hij de plicht alle verwijzingen naar opdrachtnemer te verwijderen.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

Opdrachtnemer is naar redelijkheid en billijkheid aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop in het kader van de betrokken opdracht vertrouwd mag worden.

Opdrachtnemer is nooit aansprakelijk voor meer dan het totaalbedrag van het honorarium excl. omzetbelasting dat opdrachtnemer heeft ontvangen. Voor opdrachten die een langere looptijd dan drie maanden hebben, wordt de aansprakelijkheid beperkt tot het door opdrachtnemer ontvangen honorarium over de drie maanden voorafgaande aan de toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de opdracht. Eventuele aanspraken van opdrachtgever dienen binnen één jaar na het ontstaan van de schade schriftelijk te zijn ingediend.

Geen aansprakelijkheid wordt door de opdrachtnemer aanvaard indien:

  • schade ontstaat als direct of indirect gevolg van door opdrachtgever (of derden die in opdracht van opdrachtgever handelen) verstrekte gegevens.
  • schade ontstaat als direct of indirect gevolg van handelen of nalaten van toeleveranciers van opdrachtnemer.
  • schade ontstaat doordat of nadat opdrachtgever gebruik heeft gemaakt van de resultaten van de werkzaamheden die de opdrachtnemer heeft verricht
  • kosten of schaden ontstaan als direct of indirect gevolg van schending van octrooien, licenties en andere industriële of intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van derden.

Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden die voortvloeien uit schending van de hiervoor bedoelde rechten.

Artikel 8. Overmacht

Indien opdrachtnemer door overmacht wordt verhinderd opdrachten uit te voeren is hij gerechtigd de opdracht op te schorten tot de desbetreffende overmacht is opgehouden te bestaan, dan wel de opdracht geheel of gedeeltelijk te annuleren of ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan elke omstandigheid waardoor uitvoering van de opdracht redelijkerwijs niet van opdrachtnemer kan worden gevergd, waaronder begrepen oorlog, staking, bedrijfsstoring, tekort aan werknemers, ongevallen, mobilisatie, staat van beleg, quarantaine, epidemieën, watersnood, brand, onrust en belemmeringen door overheidsmaatregelen.

Artikel 9. Annulering

Reservering voor trainingen, consulten, coachingsgesprekken en voor alle overige werkzaamheden kunnen tot 14 werkdagen na tekening van de offerte/ overeenkomst worden afgezegd zonder dat de begrote tijdseenheden in rekening worden gebracht.

Bij afzeggen meer dan 14 werkdagen na tekening van de offerte/ overeenkomst behoudt opdrachtnemer zich het recht voor 50% van de voor de afgezegde werkzaamheden begrote tijdseenheden in rekening te brengen.

Bij afzegging minder dan 25 werkdagen voor de gereserveerde datum behoudt opdrachtnemer zich het recht voor alle voor de afgezegde werkzaamheden begrote tijdseenheden in rekening te brengen.

Artikel 10. Ontbinding

Indien opdrachtgever zijn verplichtingen jegens opdrachtnemer niet nakomt, surseance van betaling aanvraagt, of in staat van faillissement geraakt, zijn bedrijf staakt of aan een derde overdraagt, dan wel op andere wijze liquideert, heeft opdrachtnemer het recht, zonder dat ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst is vereist, de tussen partijen gesloten overeenkomst ontbonden te verklaren, dan wel nakoming van de verplichtingen op te schorten. Wanneer de opdrachtnemer hiertoe overgaat, is zij niet tot enige schadevergoeding of garantie gehouden en houdt zij het recht betaling te eisen. De betaling betreft de reeds uitgevoerde of geleverde werkzaamheden die nog niet betaald zijn, vermeerderd met een vergoeding voor door de opdrachtnemer geleden en nog te lijden schade(n).

Artikel 11. Kosten

De door de opdrachtnemer geoffreerde dan wel in rekening gebrachte prijzen zijn exclusief eventuele omzetbelasting en exclusief de kosten die volgens de overeenkomst tussen de partijen ten laste van de opdrachtgever komen.

Artikel 12. Betaling

De opdrachtgever is verplicht aan de opdrachtnemer de verrichte diensten en geleverde materialen te betalen binnen 14 dagen na de datum van verzending van de factuur. De betalingen geschieden zonder enige korting of schuldvergelijking. In geval van niet-tijdige betaling zal opdrachtgever zonder in gebreke te zijn gesteld, verplicht zijn voor iedere maand of gedeelte daarvan waarmee de betalingstermijn is overschreden, boven het factuurbedrag een rente te betalen gelijk aan de wettelijke rente. In geval van betalingsverzuim van opdrachtgever, heeft opdrachtnemer het recht om op opdrachtgever alle invorderingskosten, daaronder zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke incassokosten begrepen, in rekening te stellen. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het in te vorderen bedrag, met een minimum van € 150,- per factuur. Indien tijdige betaling
achterwege blijft, heeft opdrachtnemer voorts het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten, onverminderd het recht op volledige betaling en vergoeding van schade die is ontstaan als gevolg van de opschorting. Eventuele terugbetaling door RAPPEL wordt binnen 14 dagen voldaan. 

Artikel 13. Reclames

Reclames ter zake van de factuur dienen binnen veertien dagen na factuurdatum schriftelijk en gemotiveerd aan opdrachtnemer kenbaar gemaakt te worden. Blijft reclame uit, dan wordt opdrachtgever geacht de factuur te hebben geaccepteerd.

Artikel 14. Archivering

Opdrachtnemer bewaart een back-up van alle aan opdrachtgever afgeleverde eindproducten tot minimaal 1 jaar na aflevering.

Artikel 15. Acquisitie

Na sluiting van een overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, is opdrachtnemer gerechtigd om de firmanaam van opdrachtgever op haar klantenlijst te plaatsen.

Na afronding van de opdracht behoudt opdrachtnemer twee exemplaren van het eindproduct voor acquisitiedoeleinden. Opdrachtnemer mag daarnaast een beknopte beschrijving maken van de uitgevoerde opdracht, om te gebruiken bij de acquisitie van nieuwe klanten, met inachtneming van de in artikel 5 genoemde geheimhouding.

Artikel 16. Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten met de opdrachtnemer is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Deze voorwaarden zijn geldig vanaf 15 april 2020.

Meer weten?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Remko Appel.

E-mailadres:

info@r-appel.nl

Telefoonnummer:

06 5477 4817