Oog voor Interactie

In de training Oog voor interactie gaan professionals in de kinderopvang aan de slag met hun taal en interactievaardigheden. 

Opzet van de training

 • Vooraf: korte schrijfopdracht en TOA-leestoets naar keuze  
 • Er zijn 6 groepsbijeenkomsten van 3,5 uur (één bijeenkomst per 3 á 4 weken) 
 • De deelnemers hebben ca. 3 uur huiswerk na iedere bijeenkomst (verwerkingsopdrachten, eigen opnames maken) 
 • Er is voor iedereen een Individueel coachingsgesprek met de trainer op het werk (na de derde bijeenkomst) 
 • De deelnemers maken een eindopdracht 
 • Er is een eindgesprek in kleine groepjes met leidinggevende op het werk

De bijeenkomsten worden aangeboden in groepen van maximaal 10 á 14 deelnemers.

Oog voor interactie in twee varianten

De training is er in twee varianten. 

 • Oog voor interactie in kinderopvang 0-4 jaar
 • Oog voor interactie in kinderopvang 4-12 jaar

Video-feedback

In de training Oog voor interactie werken we  met filmbeelden van jezelf en anderen om je ‘oog voor interactie’ te ontwikkelen. Uit onderzoek blijkt dat feedback met behulp van videofragmenten het beste leerresultaat oplevert.

Meer weten? Neem gerust contact met mij op via de contactpagina. 

Inhoud training Oog voor interactie

Leerlijn 1
Kennis over en oefenen met de 6 interactievaardigheden:

 • Sensitieve responsiviteit 
 • Respect voor autonomie 
 • Structureren en leidinggeven 
 • Praten en uitleggen 
 • Ontwikkelingsstimulering (met daarbinnen de taalontwikkeling bij kinderen) 
 • Begeleiden van interacties tussen kinderen 


Leerlijn 2
Kijken naar jezelf met anderen. Dit gebeurt door het maken en analyseren van video-opnamen van eigen interacties met kinderen in jouw groep.
 
Leerlijn 3
Versterken van eigen taalvaardigheid. Je eigen taalvaardigheid wordt spelenderwijs vergroot door alle opdrachten tijdens de bijeenkomsten en in het huiswerk. Het gaat om spreken en gesprekken voeren, lezen en schrijven. 

Trainingsmateriaal

 • -Het boek/ebook ‘Interactievaardigheden, een kindvolgende benadering’ (Strik, A & Schoemaker,    J. (2014) Amsterdam: Bohn Stafleu van Loghum 
 • -Filmpjes van pedagogisch medewerkers in actie 
 • -Filmpjes die de deelnemers zelf maken in de praktijk 
 • -Werkboek Oog voor interactie

Certificaat: 
             
Bij 90% aanwezigheid, actieve deelname en een voldoende voor de eindopdracht krijg je een    bewijs van deelname. 

Trainingen

Trainingen

Spelen in de huishoek

Spel en spelen

Kinderen leren door te spelen. In spel verwerken zij ervaringen die ze opdoen gedurende de dag, in spel oefenen zij vaardigheden;  sociale , motorische, taal- en rekenvaardigheden. Spelen doet er dus toe.

RAPPEL kan u helpen spel en spelen (opnieuw) vorm te geven. In een training of workshop onderzoeken we met uw team wat spel nu eigenlijk betekent. Hoe spel te verdiepen, hoe spel doelmatig in te zetten en op te nemen in het opbrengstgericht werken.

Hoe overleef ik.....mijn duo?

In het onderwijs, op de peuterspeelzaal, in de kinderopvang werken we vaak en intensief samen. Zeker als je samen met een collega 'op een groep' staat is samenwerken van groot belang.
Samenwerken gaat niet (altijd) vanzelf. In samenwerken kan je elkaar enorm versterken en laten groeien. In samenwerken kan je jezelf ook 'kwijt raken'.
Hoe overleef ik mijn duo gaat over samenwerken met collega(s); een training waarin direct gewerkt wordt aan verwachtigen van- en afspraken met elkaar; zodat je in de samenwerking elkaar versterkt, de kindere laat groeien  en in harmonie verloopt.

..... RAPPEL verzorgt op veel meer gebieden training en begeleiding; taal- en reken trajecten, buitenspelen enz. Neem voor meer informatie contact met mij op.

Opbrengstgericht werken

Opbrengstgericht werken met jonge kinderen is een systematische aanpak waarin de school/ peuterspeelzaal of kinderdagverblijf gericht werkt aan het verbeteren vooraf gekozen (deel)gebieden. 

Leerkrachten/ leidsters leren in een training wat opbrengstgericht werken met jonge kinderen inhoud en hoe ze dit in hun dagelijkse praktijk kunnen vormgeven.

RAPPEL kan u helpen het OGW op een praktische manier in te zetten in de groepen en in een doorgaande lijn in de school of de voorschool.

In een training opbrengstgericht werken komen o.a  de volgende onderwerpen aanbod:

 • Waarom OGW?
 • Cyclisch werken met jonge kinderen
 • De (SLO) doelen
 • Hoe werk je doelgericht
 • De inzet van toets- en observatiegegevens
 • De doorgaande lijn
 • Grijpen van kansen (voor beginnende taal- en rekenontwikkeling)

Vragen over OGW? Neem gerust contact met mij op.

masterclass OGW

RAPPEL verzorgt masterclasses OGW voor groep 1-2 op de onderstaande onderwerpen. 

 • Rekenontwikkeling in groep 1-2
 • Taal en VVE
 • Handelingsgericht werken met jonge risico kinderen
 • Jonge kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong
 • Doelgericht observeren en peilen
 • organisatie in de onderbouw
 • spel en spelbegeleiding
 • planmatig handelen

Een masterclass duurt één dag. Voor meer informatie over een masterclass kunt u contact mij mij opnemen. 


Uk & Puk

Uk en Puk is een educatief totaalprogramma voor de voor- en vroegschoolse educatie (VVE).

RAPPEL verzorgt trainingen in de verschillende onderdelen van Ko-totaal:

Voor de voorschoolse educatie (0–4 jaar):
• Uk & Puk voor baby’s, dreumesen en peuters in kinderdagverblijven
• Uk & Puk thuis

• Puk & Ko voor peuters op peuterspeelzalen (taal, rekenen en sociaal-communicatieve vaardigheden geïntegreerd)
• Puk & Ko thuis

Voor de vroegschoolse educatie (4–6 jaar):
• Ik & Ko taal, Ik & Ko rekenen en Ik & Ko sociaal-communicatieve vaardigheden
• Ik & Ko Thuis

Remko Appel is een gecertificeerd Uk & Puk/ Ko-totaal traininer en geeft trainingen die leiden tot een landelijk erkend VVE-certificaat.


De trainingen die RAPPEL rond Ko-totaal verzorgt zijn geen 'standaard' trainingen. RAPPEL maakt  alijd maatwerk van zijn traingen waarbij gekeken wordt naar de behoeften van de organisatie en de cursusten.


Nieuw: Sil op school voor groep 1/2

Een compleet en altijd actueel programma voor kleutergroepen.

Sil op school vervangt Ik en Ko. Sil op school wordt een VVE methode die voldoet aan nieuwe wensen van gebruikers en recente eisen van de overheid. (b.v. opbrengstgericht werken en de herziene SLO-doelen). Op dit moment wordt er door de uitgever hard gewerkt aan Sil op school.

RAPPEL kan u begeleiden met de invoer van / overslap naar Sil op School, Wilt u op de hoogte gehouden worden van de ontwikkelingen rond 'Sil op school' neem dan contact met mij op.


CoachingCoaching helpt zicht te krijgen op het eigen functioneren, op adequaat gedrag en effectieve interactiepatronen. Tijdens het traject wordt gewerkt aan een aantal persoonlijke leerdoelen en aan het vermogen om dagelijkse problemen in een breder perspectief te zien. De gecoachte bepaalt zelf, in samenspraak met de coach, de leerdoelen. Deze worden aan het begin van het traject vastgelegd, regelmatig getoetst en geactualiseerd.

 

Intervisie


Intervisie is een goede manier om het vakmanschap van uw medewerkers te vergroten. medewerkers hebben vaak behoefte  om bepaalde situaties te bespreken met elkaar en te leren van elkaars expertise. Door georganiseerde bijeenkomsten met een laagdrempelig en veilig karakter, is intervisie een vorm van groepscoaching. Goede gedegen begeleiding is hierbij noodzakelijk, zodat de kaders en de aard van de bijeenkomst helder blijven. RAPPEL verzorgt de begeleiding bij deze processen. Ik zorg ervoor dat de intervisiegroep na een aantal bijeenkomsten zelfstandig verder kan met behulp van de gegeven kaders. 

SVIB


RAPPEL verzorgt video interactie trajecten. SVIB is een praktische vorm van coaching in de groep. De focus is hierbij gericht op de leidster/ leraar. Deze bepaalt in hoge mate de situatie in de groep. Door situaties op video vast te leggen ontstaat de mogelijkheid gericht naar de situatie in de groep te kijken en succesvolle en minder succesvolle elementen te analyseren.  De nadruk ligt op datgene wat al goed gaat in de groep. Bestaand effectieve leerkrachtgedrag kan vaak bewuster en intensiever worden ingezet.


Workshops

RAPPEL verzorgt diverse workshops
Hieronder een greep uit mijn aanbod:

 • De kleutermeester; wat een juf van een meester kan leren. (jongens - meisjes)
 • Op je knieën door de klas/ peuterspeelzaal (leeromgeving)
 • Spel en spelen (spel in hoeken)
 • Buitenspelen
 • Hoe overleef ik..... (samenwerken met collega's/ ouders)

De workshops worden op maat voor uw organisiatie gemaakt, de duur en inhoud worden naar uw wensen ingericht.

Staat uw 'workshopvraag' er niet tussen, of wilt u meer informatie? neem dan gerust contact met mij op.

Materialen bij de workshop 'Buitenspelen'

Meer...

PR voor scholen

RAPPEL helpt scholen met het maken van hun PR. In een kort traject brengt RAPPEL samen met de school de huidige communicatie van de school in beeld en bekijkt hij samen met de school of deze aansluit bij het beeld dat de school uitstraalt en wilt uitdragen.

Aan de hand van de bevindingen van het bovenstaande onderzoek maakt RAPPEL een communicatieplan op maat.

RAPPEL kan u tevens ondersteunen met de realisatie van diverse communicatiemiddelen zoals websites, huisstijl, e.d. Hiervoor werk ik samen met Het Witte Huis, organistatie van communicatie.

 

Interimmanagement


RAPPEL werkt als interimmanager op scholen; als schoolleider of adjunct.

Daarnaast ben ik inzetbaar als interimmanager op peuterspeelzalen, de kinderopvang en in welzijnsorganisaties.